OZNAM

OZNAM

V zmysle VZN Mesta Lučenec č. 7/2016 žiadame všetkých, ktorí si nesplnili povinnosť zaplatenia nájomného za hrobové miesto, aby tak bezodkladne urobili.

Na základe vykonanej inventarizácie hrobových miest v cintorínoch mesta Lučenec, žiadame rodinných príslušníkov a pozostalých, ktorí nemajú uzavretú nájomnú zmluvu hrobového miesta, aby sa prihlásili k jednotlivým hrobovým miestam a poskytli svoje údaje potrebné pre uzavretie nájomnej zmluvy.


Pre potreby vyhľadania hrobového miesta, ako aj pre kontrolu platieb za Vaše hrobové miesto slúži webová stránka www.cintorinlucenec.sk v sekcii Hrobové a urnové miesto. Prostredníctvom kontaktného formulára, ktorý vyplníte a odošlete môžete získať informácie, či je hrobové miesto, ktoré užívate zaplatené.

Stránkové hodiny vyhradené na identifikáciu hrobových miest v dome smútku Lučenec: pondelok až piatok od 07:00 do 11:00

Cenník prevádzkovateľa pohrebísk v meste Lučenec

Prenájom hrobového miesta na dobu 10 rokov 30,00€/ jedno miesto.


Prenájom urnového miesta v urnovom háji na dobu 10 rokov 60,00€/ jedno miesto.


Prenájom hrobového miesta pre detský hrob, alebo urnu na dobu 10 rokov 10,00€/ jedno miesto.

Správa cintorína mesta Lučenec – DOM SMÚTKU LUČENEC